ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สำนักบริหารวิชาการ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  วารสารทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
(J. Dental Medicine)
 
วารสารนิเทศศาสตร์
(J. Mass Communication)
 
วารสารมนุษย 
(MANUSYA Journal)
 
 
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
 
เภสัชศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  ไทยเภสัชสาร
(Thai Pharmaceutical J.)
 
 
  วารสารสังคมศาสตร์
(J. Social science)
 
 
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
      - ภาษาไทย (section T)
      - ภาษาอังกฤษ
        (J. Science Research)
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์
(J. Economics)
 
 
สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ อักษรศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วารสารสหเวชศาสตร์
(J. Lab Med)
 
 
เวชชสารสัตวแพทย์ 
(The Thai Journal of Veterinary Medicine)
 
 
วารสารอักษรศาสตร์ 
(J. Arts)
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
(J. Metallurgy  & Materials)
 
 
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(J. Medical Science Research) 
 
 
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม
(J. Environmental Research)
วารสารสิ่งแวดล้อม
 
 
วารสารวิจัยสังคม 
(Journal of social research)
 
 
ศูนย์ยุโรปศึกษา ครุศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
วารสารยุโรปศึกษา
(J. European Study)
 
วารสารครุศาสตร์
(J. Education)
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
(Journal of research methodology)
 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
(Chulalongkorn Medical Journal)
 
 
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
(J. Nursing)
 
 
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ สถาบันภาษา
  วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์
(J. Fine Arts)
 
 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(J. Architect)
 
 
วารสารประชากรศาสตร์
(J. Population)
 
 
วารสารภาษา 
(J. Linguistics)
วารสารภาษาปริทัศน์
(Linguistic Review)
 
 
สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันไทยศึกษา    
ข่าวเอเชียศึกษา
เอเชียปริทัศน์
เอเชียนรีวิว
(Asian Review)
เอเชียรายปี
 
สารไทยศึกษา
(J. Thai Studies)
 
 
   
© Copyright Journal Of Scienctific Research. All Rights Reserved.2005-2006