ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สำนักบริหารวิชาการ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  วารสารทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
(J. Dental Medicine)
 
วารสารนิเทศศาสตร์
(J. Mass Communication)
 
วารสารมนุษย 
(MANUSYA Journal)
 
 
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
 
เภสัชศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  ไทยเภสัชสาร
(Thai Pharmaceutical J.)
 
 
  วารสารสังคมศาสตร์
(J. Social science)
 
 
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
      - ภาษาไทย (section T)
      - ภาษาอังกฤษ
        (J. Science Research)
 
 
วารสารเศรษฐศาสตร์
(J. Economics)
 
 
สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ อักษรศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วารสารสหเวชศาสตร์
(J. Lab Med)
 
 
เวชชสารสัตวแพทย์ 
(The Thai Journal of Veterinary Medicine)
 
 
วารสารอักษรศาสตร์ 
(J. Arts)
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
สถาบันวิจัยโลหะและว